ขนาด
งูทะเลในประเทศไทย
งูชายธงท้องขาว


https://reptile-database.reptarium.cz

ชื่อสามัญ : งูชายธงท้องขาว
Common name : Viperine sea snake
Scientific name : Hydrophis viperina
ลักษณะ : ลักษณะบริเวณช่องท้องด้านหน้าจะกว้างและด้านหลังแคบ เกล็ดรอบคอ 27–34 ช่อง รอบตัว 37–50 ช่อง ช่องท้อง 226–274 ช่อง ขากรรไกรด้านบนหลังเขี้ยว 5 ซี่ ลำตัวด้านบนสีเทา ด้านล่างสีขาว มีขนาด 95 ซม.
แหล่งแพร่กระจาย : อ่าวไทย

หมายเหตุ : Rasmussen, A.R., J. Elmberg, P. Gravlund and I. Ineich. 2011. Sea snakes (Serpentes subfamilies Hydrophiinae and Laticaudinae) in Vietnam: a comprehensive checklist and an updated identification key. Zootaxa 2894: 1–20.

References

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566