ขนาด
แมงกะพรุนพิษ ปี 2564 (จ.สงขลา)

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา และอุปสรรค

          1. ป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลและเสาน้ำส้มสายชู ชำรุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ำส้มสายชู
          2. ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้ประกอบการในบางพื้นที่ในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลและเสาน้ำส้มสายชู
ข้อเสนอแนะ
          1. นำเสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไข ในวาระของคณะกรรมการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจังหวัด
          2. ผลักดันการดำเนินการตามมาตรการพื้นที่ป้องกันภัย โดยให้หน่วยงานท้องถิ่นภายใต้หน่วยงานที่ร่วมลงนามตามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ฉบับใหม่ระหว่าง ทช. กรมควบคุมโรค กรมแพทย์ทหารเรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทในการตั้งคณะทำงานในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและเสาน้ำส้มสายชูให้ครบทุกพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวสำคัญ อบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลมีพิษ รวมถึงติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนพิษในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง
ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 20 มิถุนายน 2565