ขนาด
แมงกะพรุนพิษ ปี 2564 (จ.สงขลา)

การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของการพบแมงกะพรุนพิษและผู้บาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน (Pressure)
          1. กระแสน้ำและคลื่นลม พัดพาแมงกะพรุนซึ่งเป็นแพลงก์ตอนขนาดใหญ่ที่ล่องลอยตามกระแสน้ำเข้าใกล้ชายฝั่ง ประกอบกับธาตุอาหารในน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในบางฤดูกาล ทำให้แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กที่เป็นอาหารของแมงกะพรุนมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล
          2. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
          3. การลดลงของปลาและเต่าทะเลที่เป็นผู้ล่าของแมงกะพรุน ส่งผลให้จำนวนแมงกะพรุนเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา (Response)
          การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          1. ตั้งคณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแมงกะพรุนพิษ และสัตว์ทะเลมีพิษชนิดอื่น เพื่อร่วมกันจัดวางแนวทางแก้ปัญหา
          2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลผู้สัมผัสพิษแมงกะพรุนพร้อมเสาน้ำส้มสายชู ในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 15 จุด ดังนี้
          ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 15 จุด ในพื้นที่หาดสมิหลา และหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง หาดสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอเทพา หาดม่วงงาม และหาดคอกม้า ตำบลม่วงงาม หาดแห้ว ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร หาดชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ หาดบ่อตรุ ตำบลบ่อตรุ หาดสามบ่อ ตำบลระวะ อำเภอระโนด
          3. ประชาสัมพันธ์ และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและขั้นตอนการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องแก่ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้ 
          ปีงบประมาณ 2559–2563 จัดนิทรรศการ และบรรยายให้ความรู้ 46 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชนชายฝั่ง นักท่องเที่ยวบริเวณแหลมสมิหลา และหาดชลาทัศน์ ส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป คณะครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 1,256 คน และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือการ์ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ให้โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 16 รวมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
          ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการจัดฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 20 มิถุนายน 2565