ขนาด
แมงกะพรุนพิษ ปี 2564 (จ.นครศรีธรรมราช)

การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของการพบแมงกะพรุนพิษและผู้บาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน (Pressure)
          1. กระแสน้ำและคลื่นลม พัดพาแมงกะพรุนซึ่งเป็นแพลงก์ตอนขนาดใหญ่ที่ล่องลอยตามกระแสน้ำเข้าใกล้ชายฝั่ง ประกอบกับธาตุอาหารในน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในบางฤดูกาล ทำให้แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กที่เป็นอาหารของแมงกะพรุนมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล
          2. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
          3. การลดลงของปลาและเต่าทะเลที่เป็นผู้ล่าของแมงกะพรุน ส่งผลให้จำนวนแมงกะพรุนเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา (Response)
          การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          1. ตั้งคณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแมงกะพรุนพิษ และสัตว์ทะเลมีพิษชนิดอื่น เพื่อร่วมกันจัดวางแนวทางแก้ปัญหา
          2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลผู้สัมผัสพิษแมงกะพรุนพร้อมเสาน้ำส้มสายชู ในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 21 จุด แบ่งเป็น
          ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 จุด ในพื้นที่หาดขนอม
          ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20 จุด โดยติดตั้งป้ายและเสาน้ำส้มสายชูเพิ่มเติมและทดแทนที่สูญหาย/ชำรุด ในพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวเตล็ด ท่าเทียบเรือแหลมประทับ หาดแขวงเภา หาดคอเขา หาดชมเลขนอม หาดเจบี หาดในเพลา หาดท้องยาง หาดอิสระบีชสิชล หาดบ้านฝ่ายท่า หาดบ้านปลายทอน หาดบางดี-เสาเภา หาดบ้านท่าสูงบน สะพานตัวทีปากนคร หาดแหลมตะลุมพุก หาดบ้านปลายทราย หาดบ้านหัวถนนชายทะเล ปากพนังฝั่งตะวันออก หาดเนินหงส์ หาดแพรกเมือง
          3. ประชาสัมพันธ์ และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและขั้นตอนการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องแก่ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้
          ปีงบประมาณ 2559–2563ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและชุมชน บรรยายให้ความรู้ 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 318 คน ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ และนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะเพชร อำเภอหัวไทร และโรงเรียนท่าม่วง อำเภอขนอม จัดนิทรรศการให้ความรู้ 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,300 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการจัดฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 20 มิถุนายน 2565