ขนาด
แมงกะพรุนพิษ ปี 2564 (จ.สมุทรปราการ)
สถานการณ์
สถานภาพแมงกะพรุนพิษ (State)
          1. สถิติผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงจากแมงกะพรุนกล่อง จากข้อมูลสถิติของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2542–2564 ยังไม่มีรายงานผู้สงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงจากแมงกะพรุนกล่อง
          2. ความหลากหลายทางชนิด การแพร่กระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ จากการรวมรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ยังไม่พบแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ แต่มีรายงานการพบแมงกะพรุนพิษในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ใกล้เคียง
 
สาเหตุของการพบแมงกะพรุนพิษและผู้บาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน (Pressure)
          เนื่องจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรปราการเป็นป่าชายเลนและหาดเลน ไม่มีมีหาดทรายซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงทำให้โอกาศพบเห็นไปจนถึงสัมผัสแมงกะพรุนพิษมีไม่มากนัก
ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 20 มิถุนายน 2565