แมงกะพรุนพิษ ปี 2564 (จ.ระยอง)

การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของการพบแมงกะพรุนพิษและผู้บาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน (Pressure)
          1. กระแสน้ำและคลื่นลม พัดพาแมงกะพรุนซึ่งเป็นแพลงก์ตอนขนาดใหญ่ที่ล่องลอยตามกระแสน้ำเข้าใกล้ชายฝั่ง ประกอบกับธาตุอาหารในน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในบางฤดูกาล ทำให้แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กที่เป็นอาหารของแมงกะพรุนมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล
          2. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
          3. การลดลงของปลาและเต่าทะเลที่เป็นผู้ล่าของแมงกะพรุน ส่งผลให้จำนวนแมงกะพรุนเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา (Response)
          การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          1. ตั้งคณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแมงกะพรุนพิษ และสัตว์ทะเลมีพิษชนิดอื่น เพื่อร่วมกันจัดวางแนวทางแก้ปัญหา
          2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลผู้สัมผัสพิษแมงกะพรุนพร้อมเสาน้ำส้มสายชู ในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 33 จุด แบ่งเป็น
          ปีงบประมาณ 2556–2563 จำนวน 33 จุด ในพื้นที่ตำบลเพ และตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง บริเวณหาดทรายแก้ว อ่าวพร้าว อ่าววงเดือน อ่าวลุงดำ อ่าวปะการัง ในพื้นที่เกาะเสม็ด หาดสวนสน ท่าเรือเทศบาล หาดแม่รำพึง หาดแสงจันทร์ และแหลมแม่พิมพ์
รูปการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลผู้สัมผัสพิษแมงกะพรุนพร้อมเสาน้ำส้มสายชู (ซ้าย)
บริเวณหาดหาดแม่รำพึง และ (ขวา) บริเวณหาดสวนสน
 
          3. ประชาสัมพันธ์ และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและขั้นตอนการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องแก่ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้
          ปีงบประมาณ 2558–2563 บรรยายให้ความรู้ 29 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก เครือข่ายชาวประมงในพื้นที่หาดสวนสน บุคลากรจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 บุคลากรจากอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า–เกาะเสม็ด ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด และนักศึกษาฝึกงานจากศูนย์อนุรักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ อบต. ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม คณะ อปพร. จังหวัดระยองในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร. กลุ่มชุมชนชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชนและประชาชนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล รวม 1,242 คน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเมืองลีงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ในค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย คณะนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมตากสินรวม อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง และคณะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รวม 500 คน
          ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการจัดฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
          4. ติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว
          ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ หาดแหลมแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง และแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง ในช่วงเดือนเมษายน 2564
รูปการบรรยายให้ความรู้หน่วยงานและชุมชน และคณะครูและนักเรียน
 
รูปการติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนพิษ (บน) ในพื้นที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ และ (ล่าง) แม่รำพึง
ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 20 มิถุนายน 2565