แมงกะพรุนพิษ ปี 2564 (จ.ตราด)

การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา

สาเหตุของการพบแมงกะพรุนพิษและผู้บาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน (Pressure)
          1. กระแสน้ำและคลื่นลม พัดพาแมงกะพรุนซึ่งเป็นแพลงก์ตอนขนาดใหญ่ที่ล่องลอยตามกระแสน้ำเข้าใกล้ชายฝั่ง ประกอบกับธาตุอาหารในน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในบางฤดูกาล ทำให้แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กที่เป็นอาหารของแมงกะพรุนมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล
          2. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
          3. การลดลงของปลาและเต่าทะเลที่เป็นผู้ล่าของแมงกะพรุน ส่งผลให้จำนวนแมงกะพรุนเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา (Response)
          การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          1. ตั้งคณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแมงกะพรุนพิษ และสัตว์ทะเลมีพิษชนิดอื่น เพื่อร่วมกันจัดวางแนวทางแก้ปัญหา
          2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลผู้สัมผัสพิษแมงกะพรุนพร้อมเสาน้ำส้มสายชู ในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 22 จุด แบ่งเป็น
          ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 17 จุด ในพื้นที่ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง บริเวณหาดคลองสน หาดคลองพร้าว หาดบางเบ้า อ่าวสลักดอก อ่าวสลักเพชร และหาดใบลาน
          ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ บริเวณหาดบานชื่น
รูปการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลผู้สัมผัสพิษแมงกะพรุนพร้อมเสาน้ำส้มสายชู บริเวณหาดบานชื่น
 
          3. ประชาสัมพันธ์ และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและขั้นตอนการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องแก่ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้ 
          ปีงบประมาณ 2556–2563 บรรยายให้ความรู้ 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเครือข่ายชาวประมงในพื้นที่เกาะหมาก หาดมุกแก้ว และหาดราชการุณย์ เกาะกูด ชุมชนชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ และประชาชน รวม 4 คน
          ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการจัดฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รูปการบรรยายให้ความรู้แก่ชุมชนชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ และประชาชน
 
          4. ติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว
          ปีงบประมาณ 2560–2561 จำนวน 2 พื้นที่ของเกาะหมาก ได้แก่ อ่าวสวนใหญ่ และอ่าวกระทิง ติดตั้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2560 และระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561
รูปการติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดอ่าวสวนใหญ่ และอ่าวกระทิง
ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 20 มิถุนายน 2565