ขนาด
แมงกะพรุนพิษ ปี 2564 (จ.ระนอง)
การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา
สาเหตุของการพบแมงกะพรุนพิษและผู้บาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน (Pressure)
          1. กระแสน้ำและคลื่นลม พัดพาแมงกะพรุนซึ่งเป็นแพลงก์ตอนขนาดใหญ่ที่ล่องลอยตามกระแสน้ำเข้าใกล้ชายฝั่ง ประกอบกับธาตุอาหารในน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในบางฤดูกาล ทำให้แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กที่เป็นอาหารของแมงกะพรุนมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล
          2. การลดลงของปลาและเต่าทะเลที่เป็นผู้ล่าของแมงกะพรุน ส่งผลให้จำนวนแมงกะพรุนเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา (Response)
          การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          1. ตั้งคณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแมงกะพรุนพิษ และสัตว์ทะเลมีพิษชนิดอื่น เพื่อร่วมกันจัดวางแนวทางแก้ปัญหา
          2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลผู้สัมผัสพิษแมงกะพรุนพร้อมเสาน้ำส้มสายชู ในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 6 จุด แบ่งเป็น
          ปีงบประมาณ 2556–2559 จำนวน 6 จุด ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน (หาดบางเบน หมู่เกาะกำ (อ่าวเขาควาย) และหาดประพาส) และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง (เกาะช้าง) และเกาะพยาม (อ่าวใหญ่)
รูปการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ และเสาน้ำส้มสายชู (ซ้าย) ในพื้นที่หาดประพาส หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแหลมสน และ (ขวา) อุทยานแห่งชาติหาดหมู่เกาะระนอง บริเวณเกาะช้าง

          3. ประชาสัมพันธ์ และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและขั้นตอนการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องแก่ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้ ปีงบประมาณ 2556–2564 ยังไม่มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ แต่มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง เพื่อแจกจ่ายต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 98 แห่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 14 (จังหวัดระนอง) เพื่อแจกจ่ายต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อีกจำนวน 4 แห่ง รวมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลกะเปอร์ และโรงพยาบาลสุขสำราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงกลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพยาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะสินไห

รูปการประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาลโดยการมอบเอกสารเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องในจังหวัดระนอง

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 20 มิถุนายน 2565