ขนาด
เต่าทะเลที่พบในน่านน้ำไทย
เต่ามะเฟือง

ชื่ออังกฤษ  

Leatherback Turtle

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)

สถานภาพ

- เป็นสัตว์สงวน ตามบัญชีรายชื่อ พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2562

- IUCN: Critically Endangered

- CITES: Appendix I

เต่ามะเฟือง

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะกระดองไม่เป็นเกล็ด แต่เป็นแผ่นหนังหนาสีดำ อาจมีแต้มสีขาวประๆ ทั่วตัว กระดองเป็นสันนูนตามแนวความยาวจากส่วนหัวถึงท้ายจำนวน 7 สัน (รวมขอบข้าง) ไม่มีเกล็ดปกคลุมส่วนหัว จะงอยปากบนมีลักษณะเป็นหยัก 3 หยัก ครีบหน้าใหญ่ลักษณะเหมือนใบพาย ตัวเต็มวัยยาว 210 ซม.หนัก 900 กก. เป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ชีวประวัติและพฤติกรรม

เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 13-14 ปี ขนาดที่ขึ้นมาวางไข่มีความยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. มักวางไข่ในแนวหาดทรายโล่งที่ไม่มีพืชปกคลุม

อาหาร

กินแมงกะพรุนเป็นอาหารหลัก

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

อาศัยในเขตทะเลเปิดที่อุณหภูมิน้ำ 10-20ºCประเทศไทยพบเต่ามะเฟืองได้น้อยมากในปัจจุบัน พบการเกยตื้นเพียงบางแห่งในชายฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

แหล่งวางไข่

พบเฉพาะฝั่งอันดามัน ได้แก่ หาดประพาส จ.ระนอง เกาะระ เกาะพระทอง และเกาะคอเขา จ.พังงา หาดบางเทาและหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต และเกาะลันตา จ.กระบี่

แหล่งวางไข่