ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2561
 • 25 พฤษภาคม 2563
 • 1,439

ประจำวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561

รายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาวและอุณหภูมิน้ำทะเล ณ วันที่ 1-5 มิถุนายน 2561
          จากการติดตามข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 จากเว็บไซด์ของ National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA (www.ncdc.noaa.gov)พบว่าสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลลดต่ำลงเมื่อเทียบกับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องเกือบทั่วไป ประกอบกับลมระดับล่างที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทย นอกจากนี้ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2561 กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและประเทศไทยเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาในวันที่ 30 พ.ค. และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและทะเลจีนใต้ในระยะกลางสัปดาห์ นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่ 1 มิ.ย.และได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันต่อมา ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ และคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ว่าประเทศไทยจะมีฝนมากขึ้น จึงทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลหลายบริเวณของอ่าวไทยและอันดามันลดลงจากในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ดังแสดงในรูปที่ 1
 
รูปที่ 1 อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เมื่อช่วงวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561 (ซ้าย) 
และวันที่ 3 มิถุนายน 2561 (ขวา)

 
          จากการติดตามค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลในบริเวณต่างๆ โดยใช้ที่วัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง (data logger)บริเวณฝั่งทะเลอันดามันบริเวณเกาะเฮและเกาะไม้ท่อนช่วงต้นเดือนมิถุนายน พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งสองบริเวณมีแนวโน้มลดลงจาก32 องศาเซลเซียส เป็น 30.5 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 2 และมีแนวโน้มลดลงตามลำดับ เนื่องจากลักษณะสภาพอากาศที่กล่าวข้างต้น
          สำหรับการรายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในช่วงประมาณ31 พฤษภาคม -4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในทะเลอันดามัน ยังพบการฟอกขาวในลักษณะซีดจางลงของปะการังบริเวณเกาะตะเภาน้อยและเกาะตะเภาใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ยังพบการฟอกขาวของปะการังบริเวณอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เกาะเสม็ดบริเวณอ่าวลุงดำ ที่ความลึกเฉลี่ย 3 เมตร  และเกาะมันในบริเวณอ่าวหน้าบ้าน จังหวัดระยอง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนกลางและตอนล่าง ไม่พบการฟอกขาวของปะการังเพิ่มเติมจากที่เคยรายงานไว้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2561 ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 3 แต่พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเกาะโลซินมีค่าค่อนข้างสูง คือที่ระดับ 5 เมตร มีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส และที่ความลึก 26 เมตร มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (วัดโดยใช้ dive computer) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561
รูปที่ 2 อุณหภูมิของน้ำทะเลบริเวณแนวปะการังจากที่วัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง (data logger)
บริเวณฝั่งทะเลอันดามันบริเวณเกาะเฮและเกาะไม้ท่อนช่วงต้นเดือนมิถุนายน

ตารางที่ 1 พื้นที่ที่มีการสำรวจแนวปะการัง และบริเวณที่พบการฟอกขาว (สะสมจากเดือนพฤษภาคม2561- 5 มิถุนายน 2561)


* เกาะโลซิน อุณหภูมิน้ำทะเลเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 วัดจาก divecomputer เวลาประมาณ 13.00 น.
ที่ระดับลึก 5 เมตรอยู่ที่ 32 ºC ที่ระดับ 26 เมตร อยู่ที่ 30 ºC

รูปที่ 3 พื้นที่ที่มีการสำรวจแนวปะการัง และบริเวณที่พบการฟอกขาว
(ข้อมูลสะสมจากเดือนพฤษภาคม 2561- 5 มิถุนายน 2561)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
วันที่ : 6 มิถุนายน 2561
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • พะยูน
  พะยูน
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล