ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2561

ประจำวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561

รายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาวและอุณหภูมิน้ำทะเล ณ วันที่ 1-5 มิถุนายน 2561
          จากการติดตามข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 จากเว็บไซด์ของ National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA (www.ncdc.noaa.gov)พบว่าสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลลดต่ำลงเมื่อเทียบกับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องเกือบทั่วไป ประกอบกับลมระดับล่างที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทย นอกจากนี้ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2561 กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและประเทศไทยเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาในวันที่ 30 พ.ค. และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและทะเลจีนใต้ในระยะกลางสัปดาห์ นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่ 1 มิ.ย.และได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันต่อมา ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ และคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ว่าประเทศไทยจะมีฝนมากขึ้น จึงทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลหลายบริเวณของอ่าวไทยและอันดามันลดลงจากในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ดังแสดงในรูปที่ 1
 
รูปที่ 1 อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เมื่อช่วงวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561 (ซ้าย) 
และวันที่ 3 มิถุนายน 2561 (ขวา)

 
          จากการติดตามค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลในบริเวณต่างๆ โดยใช้ที่วัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง (data logger)บริเวณฝั่งทะเลอันดามันบริเวณเกาะเฮและเกาะไม้ท่อนช่วงต้นเดือนมิถุนายน พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งสองบริเวณมีแนวโน้มลดลงจาก32 องศาเซลเซียส เป็น 30.5 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 2 และมีแนวโน้มลดลงตามลำดับ เนื่องจากลักษณะสภาพอากาศที่กล่าวข้างต้น
          สำหรับการรายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในช่วงประมาณ31 พฤษภาคม -4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในทะเลอันดามัน ยังพบการฟอกขาวในลักษณะซีดจางลงของปะการังบริเวณเกาะตะเภาน้อยและเกาะตะเภาใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ยังพบการฟอกขาวของปะการังบริเวณอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เกาะเสม็ดบริเวณอ่าวลุงดำ ที่ความลึกเฉลี่ย 3 เมตร  และเกาะมันในบริเวณอ่าวหน้าบ้าน จังหวัดระยอง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนกลางและตอนล่าง ไม่พบการฟอกขาวของปะการังเพิ่มเติมจากที่เคยรายงานไว้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2561 ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 3 แต่พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเกาะโลซินมีค่าค่อนข้างสูง คือที่ระดับ 5 เมตร มีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส และที่ความลึก 26 เมตร มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (วัดโดยใช้ dive computer) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561
รูปที่ 2 อุณหภูมิของน้ำทะเลบริเวณแนวปะการังจากที่วัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง (data logger)
บริเวณฝั่งทะเลอันดามันบริเวณเกาะเฮและเกาะไม้ท่อนช่วงต้นเดือนมิถุนายน

ตารางที่ 1 พื้นที่ที่มีการสำรวจแนวปะการัง และบริเวณที่พบการฟอกขาว (สะสมจากเดือนพฤษภาคม2561- 5 มิถุนายน 2561)


* เกาะโลซิน อุณหภูมิน้ำทะเลเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 วัดจาก divecomputer เวลาประมาณ 13.00 น.
ที่ระดับลึก 5 เมตรอยู่ที่ 32 ºC ที่ระดับ 26 เมตร อยู่ที่ 30 ºC

รูปที่ 3 พื้นที่ที่มีการสำรวจแนวปะการัง และบริเวณที่พบการฟอกขาว
(ข้อมูลสะสมจากเดือนพฤษภาคม 2561- 5 มิถุนายน 2561)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
วันที่ : 6 มิถุนายน 2561