ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2561
ประจำวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561

รายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาวและอุณหภูมิน้ำทะเล ณ วันที่ 6-10 มิถุนายน 2561
          จากการติดตามสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน จากเว็บไซด์ของ National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA  (www.ncdc.noaa.gov) ในช่วงวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน อย่างไรก็ตามบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างยังมีอุณหภูมิใกล้เคียงจุดวิกฤตที่ทำให้ปะการังฟอกขาว (bleaching threshold temperature) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 30.5-31องศาเซลเซียส (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เมื่อช่วงวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 (ซ้าย) 
และวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 (ขวา)

          ส่วนการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ทางฝั่งทะเลอันดามันพบว่าบริเวณอ่าวสยามและอ่าวปะตก เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต ปะการังส่วนใหญ่มีการฟื้นตัวจากการฟอกขาวกลับสู่สภาพปกติ (รูปที่ 2) ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ เกาะตะเภาน้อย เกาะตะเภาใหญ่ เกาะนาคาใหญ่ เกาะรังใหญ่ แหลมเขาขาด และหาดไนยาง พบการฟอกขาวในลักษณะซีดจางลงเล็กน้อย โดยปะการังที่พบในบริเวณเหล่านี้มีลักษณะการฟอกขาวแบบซีดจางลง โดยมีจำนวนประมาณ 10% ของปะการังมีชีวิต โดยปะการังส่วนใหญ่ที่พบการฟอกขาวได้แก่ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังกลุ่มวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) และปะการังสมองร่องสั้น (Platygyra spp.)  (รูปที่ 3) 
          เมื่อพิจารณาข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลที่วัดต่อเนื่องในแนวปะการังบริเวณหาดไนยาง จ.ภูเก็ต พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลเริ่มมีการลงลดจากอุณหภูมิ31-32 องศาเซลเซียส ที่ยาวต่อเนื่องกันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ลงมาอยู่ในช่วงต่ำกว่า 31 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงตามลำดับ (รูปที่ 4)


รูปที่ 2 แนวปะการังบริเวณเกาะราชาใหญ่ ซึ่งฟื้นตัวจากการฟอกขาวแล้ว

 


รูปที่ 3 ลักษณะการฟอกขาวของปะการังในเขตน้ำตื้นที่พบในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่น เกาะตะเภาน้อย เกาะตะเภาใหญ่
เกาะนาคาใหญ่ เกาะรังใหญ่ แหลมเขาขาด และหาดไนยาง โดยพบการฟอกขาวประมาณ 10% ของปะการังมีชีวิต

 


รูปที่ 4 อุณหภูมิของน้ำทะเลบริเวณแนวปะการังจากที่วัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง (data logger)
บริเวณหาดไนยาง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 13 มิถุนายน 2561

          ส่วนพื้นที่อ่าวไทย มีรายงานจากพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง บริเวณเกาะกระ จ. นครศรีธรรมราช พบว่าปะการังเขากวาง (Acropora spp.) มีสีซีดจางและบางส่วนมีการฟอกขาวในบริเวณเกาะกระ โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก ซึ่งพบว่ามีการฟอกขาวมากที่สุด 15.3 % ของปะการังมีชีวิต และพบว่าบริเวณที่พบปะการังฟอกขาวจะอยู่ในบริเวณลึกไม่เกิน 8 เมตร (รูปที่ 5)รูปที่ 5 พื้นที่แนวปะการังบริเวณเกาะกระ ที่พบการฟอกขาวของปะการังโดยมีการฟอกขาวของปะการัง
ในบริเวณที่มีความลึกไม่เกิน 8 เมตร ในส่วนใหญ่มีลักษณะฟอกขาวแบบซีดจางลง 

          ในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 2561 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.50 องศาเซลเซียส โดยพบอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนพฤษภาคม 2561 อยู่ที่ 32.49 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่28.95องศาเซลเซียส  จะเห็นว่าอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเดือนพฤษภาคม และปัจจุบันพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลของทั้ง 2 สถานีบริเวณเกาะกระมีแนวโน้มลดลงจนต่ำกว่า 31 องศาเซลเซียส (รูปที่ 6)
รูปที่ 6  อุณหภูมิของน้ำทะเลบริเวณแนวปะการังจากที่วัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง (data logger) บริเวณเกาะกระใหญ่ (บน)
และเกาะกระน้อย (ล่าง) จ. นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม– 6 มิถุนายน 2561

ตารางที่ 1 พื้นที่ที่มีการสำรวจแนวปะการัง และบริเวณที่พบการฟอกขาว (สะสมจากเดือนพฤษภาคม2561- 10 มิถุนายน 2561)รูปที่ 3 พื้นที่ที่มีการสำรวจแนวปะการัง และบริเวณที่พบการฟอกขาว
(ข้อมูลสะสมจากเดือนพฤษภาคม2561- 10 มิถุนายน 2561)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
วันที่ : 14 มิถุนายน 2561