ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2563

วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563

สรุป จากการรวบรวมข้อมูล
          - NOAA เพิ่มระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวเป็นระดับที่ 2 “warning” ทั่วฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันตอนบน ส่วนอันดามันใต้ยังคงอยู่ในระดับการเตือนที่ 1 “watch”

          ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลในพื้นที่ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีแนวโน้มลดลง อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนของพฤษภาคม (วันที่ 1-15 พ.ค. 63) คงที่จากเดือนเมษายน
          พบปะการังมีสีจางลงกระจายตัวในหลายพื้นที่ <1% ซึ่งจัดอยู่ในสภาวะเกณฑ์ปกติ
          พื้นที่ที่พบปะการังฟอกขาวมากที่สุดคือแนวปะการังชายฝั่ง จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี พบปะการังมีสีจางลง 10-20% และปะการังฟอกขาว 1-5%
          ประเทศได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จึงคาดว่าผ่านช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลขึ้นสูงสุด จึงน่าจะไม่เกิดปะการังฟอกขาวในระดับรุนแรงในปี 2563 นี้

ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลและการพยากรณ์การเกิดปะการังฟอกขาว
          สถาบันฯ ยังคงทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลดาวเทียมของ NOAA ผ่านเว็บไซต์ Coral Reef Watch (CRW) ที่มีการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาว (NOAA แบ่งระดับการเตือนเป็น 5 ระดับ: 0-4, ตารางที่ 1) โดยปัจจุบัน ต้นเดือนพฤษภาคม เพิ่มระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวเป็นระดับที่ 2 “warning” ทั่วฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันตอนบน ส่วนอ่าวไทยตอนล่างลดลงระดับลงเป็นระดับที่ 1 “watch”

การเปลี่ยนแปลงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวของ NOAA ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563
          15 มีนาคม 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” บริเวณตอนใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
          1 เมษายน 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” ในหลายบริเวณ และระดับที่ 2 “warning” ในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออ
          15 เมษายน 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” ในบริเวณกว้างรวมถึงลดระดับการเตือนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมาอยู่ในระดับที่ 1 และยกระดับการเตือนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและอันดามันตอนล่างเป็นระดับที่ 2 “warning” (รูปที่ 1)
          30 เมษายน 2563 NOAA ยังคงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวระดับที่ 1 “watch ในฝั่งทะเลอ่าวไทย และระดับที่ 2 “warning” บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก และ อันดามันตอนเหนือ
          ปัจจุบัน 15 พฤษภาคม 2563 NOAA เพิ่มระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวเป็นระดับที่ 2 “warning” ทั่วฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันตอนบน ส่วนอ่าวไทยตอนล่างลดลงระดับลงเป็นระดับที่ 1 “watch”

          นอกจากนั้น สถาบันฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันจากสถานีติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลชายฝั่ง พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนฝั่งอ่าวไทยตะวันออกลดลง ส่วนบริเวณอื่น (อ่าวไทยฝั่งตะวันตก อันดามันทั้งตอนบน และอันดามันตอนล่าง) คงที่จากเดือนเมษายน โดยมีอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมที่สถานีเกาะมันใน จังหวัดระยอง อยู่ที่ 31.4°C (เดือนเมษายน 31.7°C) เกาะไข่ จังหวัดชุมพร แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต และเกาะยา จังหวัดตรัง อยู่ที่ 31.2°C, 30.8°C และ 31.5°C ตามลำดับ (รูปที่ 3) (รูปที่ 2-3)

วิเคราะห์อุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาว
          เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของทะเลฝั่งอันดามันตอนบนที่ซึ่ง NOAA เพิ่มระดับการเตือนนั้น อุณหภูมิน้ำทะเลฝั่งทะเลอันดามันตอนเหนือ (สถานีแหลมพันวา) มีรูปแบบใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2560 (รูปที่ 3C) ซึ่งเป็นปีที่ไม่เกิดปะการังฟอกขาว และมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในเดือนพฤษภาคม 2563 (30.8°C) ต่ำกว่าปีที่เกิดปะการังฟอกขาว (รูปที่ 4)
          จากข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และการประสานงานข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เครือข่ายจังหวัดชลบุรีและจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 27 พื้นที่ แบ่งเป็นฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 11 สถานี ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎ์ธานี และสงขลา ฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 16 สถานี ครอบคลุมจังหวัด พังงา ภูเก็ต และ ตรัง ผลการรวบรวมและติดตามข้อมูลพบว่าปะการังมีสีจางลงในหลายพื้นที่ แต่ติดเป็นร้อยละ <1% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ (รูปที่ 5A) พื้นที่ที่พบปะการังฟอกขาวมากกว่าที่อื่นคือบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก แนวปะการังชายฝั่ง จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี ที่พบปะการังมีสีจางลง 10% และปะการังฟอกขาว 5% (รูปที่ 5B) การที่เริ่มพบปะการังมีสีจางลงและฟอกขาวในช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการสะสมความร้อนจากที่อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ (เดือนเมษายน)
          ตามการคาดการณ์ของ CRW ยังมีโอกาส 60% ที่ความรุนแรงของปะการังฟอกขาวจะเพิ่มขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม (รูปที่ 6) แต่หากพิจารณาร่วมกับข้อมูลอุณหภูมิน้ำของพื้นที่ในอดีต (รูปที่ 3) และสถานการณ์ปัจจุบันที่มีฝนตกมาก และประเทศได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น จึงคาดว่าผ่านช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลขึ้นสูงสุดแล้ว จึงน่าจะไม่เกิดปะการังฟอกขาวในระดับรุนแรงในปี 2563 นี้

แผนการปฏิบัติงาน แผนการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ สวพ.


หมายเหตุ * งดออกพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19


มาตรการสำหรับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในระดับต่าง ๆ


ตารางที่ 1 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการเกิดปะการังฟอกขาวโดย CRW


รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวของ NOAA; ระดับที่ 1 (สีเหลือง), ระดับที่ 2 (สีส้ม),
ระดับที่ 3 (สีแดง) ระหว่าง 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563


รูปที่ 2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2563


A เกาะมันใน จ.ระยอง


B เกาะไข่ จ.ชุมพร


รูปที่ 3 อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล A) เกาะมันใน จ.ระยอง B) เกาะไข่ จ.ชุมพร C) แหลมพันวา จ.ภูเก็ต


รูปที่ 4 เปรียบเทียบอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยรายเดือนสถานีแหลมพันวา จ.ภูเก็ต ในปีต่าง ๆ และในปีปัจจุบัน


A แนวปะการังที่มีปะการังสีจางลง <1% - ปะการังเกือบทั้งหมดปกติ แต่พบบางโคโลนีมีสีจางลง


B ปะการังซีดจางและฟอกขาวบริเวณชายฝั่ง จ.ชุมพร
รูปที่ 5 แนวปะการังช่วงปลายเดือนพฤษภาคม A) ตัวอย่างแนวปะการังในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ยังปกติ พบเพียงบางโคโลนี (<1%)
ที่มีสีจางลง และ B) ปะการังที่มีสีจางลงและฟอกขาวบริเวณชายฝั่ง จ.ชุมพร


รูปที่ 5 แผนที่แสดงสถานการณปะการังฟอกขาว ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563


รูปที่ 6 การคาดการณ์การเกิดปะการังฟอกขาวและความรุนของ NOAA (60%)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563