ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2563
 • 1 พฤษภาคม 2563
 • 1,534

วันที่ 16 - 30 เมษายน 2563

สรุปจากการรวบรวมข้อมูล
​          - NOAA ยังคงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวระดับที่ 1 “Watch ในฝั่งทะเลอ่าวไทย และระดับที่ 2 “Warning” บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก และ อันดามันตอนเหนือ
​          - ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลในพื้นที่ ฝั่งอ่าวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่อันดามันอุณหภูมิน้ำทะเลลดลงชัดเจนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน
​          - ปะการังที่มีสีจางลงบริเวณชายฝั่ง จ.ชุมพร ฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนื่องจากมีฝนตกและเมฆมาก มีรายงานปะการังมีสีจางลงเพิ่มเติมในบางพื้นที่บริเวณอันดามันตอนใต้ ซึ่งเป็นผลมาจากความร้อนสะสมของอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีรายงานพบปะการังมีสีจางหรือฟอกขาวบริวณอันดามันตอนเหนือ

ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลและการพยากรณ์การเกิดปะการังฟอกขาว
​          สถาบันฯ ยังคงทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลดาวเทียมของ NOAA ผ่านเว็บไซต์ Coral Reef Watch (CRW) ที่มีการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาว (NOAA แบ่งระดับการเตือนเป็น 5 ระดับ: 0-4, ตารางที่ 1) โดยปัจจุบัน ปลายเดือนเมษายน NOAA ยังคงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวระดับที่ 1 “Watch ในฝั่งทะเลอ่าวไทย และระดับที่ 2 “Warning” บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก และ อันดามันตอนเหนือ (รูปที่ 1)

การเปลี่ยนแปลงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวของ NOAA ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563
​          15 มีนาคม 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” บริเวณตอนใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
​          1 เมษายน 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” ในหลายบริเวณ และระดับที่ 2 “warning” ในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
​          15 เมษายน 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” ในบริเวณกว้างรวมถึงลดระดับการเตือนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมาอยู่ในระดับที่ 1 และยกระดับการเตือนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและอันดามันตอนล่างเป็นระดับที่ 2 “warning” (รูปที่ 1)​

          ปัจจุบัน 30 เมษายน 2563 NOAA ยังคงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวระดับที่ 1 “Watch ในฝั่งทะเลอ่าวไทย และระดับที่ 2 “Warning” บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก และ อันดามันตอนเหนือ

         นอกจากนั้น สถาบันฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันจากสถานีติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลชายฝั่ง ได้แก่ เกาะมันใน จังหวัดระยอง เกาะไข่ จ.ชุมพร และแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต อยู่ที่ 31.89°C (เดือนมีนาคม 30.7 °C), 31.2°C (เดือนมีนาคม 30.2°C) และ 30.8°C (เดือนมีนาคม 29.6°C) ตามลำดับ (รูปที่ 3) ในรายละเอียดพบว่าฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิน้ำทะเลผ่อนคลายลงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนหลังจากมีค่าสูงสุดช่วงสัปดาห์ที่ 3 ในขณะที่อันดามันอุณหภูมิน้ำทะเลลดลงชัดเจนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน (รูปที่ 2-3)

วิเคราะห์อุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาว
          เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของทะเลฝั่งอันดามันตอนบนที่ซึ่ง NOAA เพิ่มระดับการเตือนนั้น อุณหภูมิน้ำทะเลฝั่งทะเลอันดามันตอนเหนือเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายน 2563 (30.8) อยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่ไม่เกิดปะการังฟอกขาว และอยู่ระหว่างปีที่เกิดปะการังฟอกขาวระดับเล็กน้อย (พ.ศ. 2538, 30.5ºC) และระดับปานกลาง (พ.ศ. 2541, 31ºC) (รูปที่ 4) ซึ่งเป็นปีที่เกิดปะการังฟอกขาวในระดับเล็กน้อย

          จากข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และการประสานงานข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เครือข่ายจังหวัดชลบุรีและจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 41 พื้นที่ แบ่งเป็นฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 21 สถานี ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎ์ธานี จำนวน 20 สถานี ครอบคลุมจังหวัด พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ ตรัง ผลการรวบรวมและติดตามข้อมูลพบว่าปะการังที่มีสีจางลงบริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร เมื่อต้นเดือนเมษายน ฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติ อาจเนื่องจากมีฝนตก เมฆมากและฟ้าหลัวตั้งแต่กลางเดือนเมษายน มีรายงานปะการังมีสีจางลงเพิ่มเติมในบางพื้นที่บริเวณอ่าวไทย ได้แก่ ทิศตะวันออกของเกาะเต่า (อ่าวโตนด) และอันดามันตอนใต้ในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้แก่ เกาะยา เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะไหง ซึ่งเป็นผลมาจากความร้อนสะสมของอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และยังไม่มีรายงานการฟอกขาวบริเวณอันดามันตอนเหนือ (รูปที่ 5)

          ตามการคาดการณ์ของ CRW ยังมีโอกาส 60% ที่ความรุนแรงของปะการังฟอกขาวจะเพิ่มขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม (รูปที่ 6) แต่หากพิจารณาร่วมกับข้อมูลอุณหภูมิน้ำของพื้นที่ในอดีต (รูปที่ 3) และสถานการณ์ปัจจุบันที่มีฝนตกมาก เมฆเยอะ ในหลายพื้นที่ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ในหลายพื้นที่ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน เช่น ฉะเชิงเทรา ระยอง ชุมพร สงขลา ภูเก็ต และตรัง จึงอาจจะบรรเทาระดับการเกิดฟอกขาวได้

แผนการปฏิบัติงาน แผนการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ สวพ.

หมายเหตุ * งดออกพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19มาตรการสำหรับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในระดับต่างๆ


ตารางที่ 1 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการเกิดปะการังฟอกขาวโดย CRW


รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวของ NOAA; ระดับที่ 1 (สีเหลือง), ระดับที่ 2 (สีส้ม) ระหว่าง 1 เมษายน – 30 เมษายน


รูปที่ 2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลในรอบสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน


A เกาะมันใน จ.ระยอง


B เกาะไข่ จ.ชุมพร


C แหลมพันวา จ.ภูเก็ต
รูปที่ 3 อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล A) เกาะมันใน จ.ระยอง B) เกาะไข่ จ.ชุมพร C) แหลมพันวา จ.ภูเก็ต 


รูปที่ 4 เปรียบเทียบอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยรายเดือนสถานีแหลมพันวา จ.ภูเก็ต ในปีต่าง ๆ และในปีปัจจุบัน

รูปที่ 5 แผนที่แสดงสถานการณปะการังฟอกขาว ข้อมูลระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563


รูปที่ 6 การคาดการณ์การเกิดปะการังฟอกขาวและความรุนของ NOAA (60%) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล