ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2563
 • 21 เมษายน 2563
 • 1,559

วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563

สรุปจากการรวบรวมข้อมูล
          ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2563 ทะเลฝั่งอ่าวไทยมีอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มขึ้น พบปะการังเริ่มมีสีจางลงในบางพื้นที่โดยเฉพาะแนวปะการังชายฝั่งจังหวัดชุมพร ส่วนทะเลฝั่ง อันดามัน อุณหภูมิน้ำเพิ่มขึ้น เล็กน้อยแต่ยังไม่มีรายงานการเกิดปะการังฟอกขาว มีฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้อาจบรรเทาสถานการณ์ปะการังฟอกขาวได้ สถาบันฯ จะทำการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลและการพยากรณ์การเกิดปะการังฟอกขาว
          สถาบันฯ ยังคงทำการติดตามการเปลี่ยน แปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลดาวเทียมของ NOAA ผ่านเว็บไซต์ Coral Reef Watch (CRW) ที่มีการเตือนการเกิดปะการัง ฟอกขาว (NOAA แบ่งระดับการเตือน เป็น 5 ระดับ: 0-4, ตารางที่ 1) ในบริเวณน่านน้ำไทย ดังนี้
15 มีนาคม 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” บริเวณตอนใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน 
1 เมษายน 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” ในหลายบริเวณ และระดับที่ 2 “warning” ในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
          ปัจจุบัน 15 เมษายน 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “ watch” ในบริเวณกว้าง รวมถึงลดระดับการเตือนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมาอยู่ในระดับที่ 1 และยกระดับการเตือนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและอันดามันตอนล่างเป็นระดับที่ 2 “warning” (รูปที่ 1)
          นอกจากนั้น สถาบันฯ ได้ตรวจสอบ ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน จากสถานีติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลชายฝั่ง ได้แก่ ที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง และที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต แสดงดังนี้ อุณหภูมิน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณมีแนวโน้มค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563   โดยปัจจุบันมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ต้นเมษายนอยู่ที่ 31.98°C (เดือนมีนาคม 30.7°C) และ 30.5°C (เดือนมีนาคม 29.7°C) ตามลำดับ (รูปที่ 2 และ 3)

วิเคราะห์อุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์การเกิด ปะการังฟอกขาว
          เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต อุณหภูมิน้ำทะเลฝั่งทะเลอันดามันเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายน 2563 (1-15 เมษายน) อยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่ไม่เกิดปะการังฟอกขาว และ อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2541 คืออยู่ที่ประมาณ 30.5ºC (รูปที่  4) ซึ่งเป็นปีที่เกิดปะการังฟอกขาวในระดับ เล็กน้อยในปัจจุบัน จากข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และการประสานงานข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เครือข่ายจังหวัดชลบุรีและจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 22พื้นที่  แบ่งเป็นฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 13 สถานี ได้แก่ จังหวัด พังงา ภูเก็ต และ กระบี่ ฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 9 สถานี  ได้แก่ จังหวัด ระยอง ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และ ชุมพร สุ มีการรายงานว่าพบปะการังมีสีจางลงในบางพื้นที่บริเวณแนวปะการังชายฝั่ง จ.ชุมพร จำนวน 3 สถานี ได้แก่ เกาะร้านเป็ด (1%) เกาะร้านไก่ (1%) และแหลมคอกวาง จ.ชุมพร (70%) ส่วนพื้นที่อื่นสถานการณ์ปะการังยังปกติ คือ ไม่พบหรือมีรายงานปะการังฟอกขาว (รูปที่ 5)

          แม้ว่า CRW คาดการณ์ได้ว่าอาจเริ่มเกิดการฟอกขาวในช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม แต่หากพิจารณาร่วมกับข้อมูล อุณหภูมิน้ำของพื้นที่ในอดีต (รูปที่ 5) และสถานการณ์ปัจจุบันที่มีฝนตกหลายวันในช่วงปลายอาทิตย์ (13-17 เมษายน 2563) ในหลายพื้นที่ เช่น ชลบุรี ระยอง ชุมพร ภูเก็ต จึงอาจจะบรรเทาระดับการเกิดฟอกขาวได้

แผนการปฏิบัติงาน แผนการเก็บข้อมูล สถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ สวพ.

หมายเหตุ * งดออกพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19


มาตรการสำหรับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในระดับต่าง ๆ


ตารางที่ 1 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการเกิดปะการังฟอกขาวโดย CRW


รูปที่ 1  การเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวของ Coral Reef Watch ในวันที่  14 เมษายน 2563

 

รูปที่ 2 อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง ที่ความลึก 5 เมตร

 

รูปที่ 3 อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ที่ความลึก 7 เมตร

 

รูปที่ 4  เปรียบเทียบอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยรายเดือนในปีต่าง ๆ และในปีปัจจุบัน

 

รูปที่ 5  แผนที่แสดงสถานการณปะการังฟอกขาว ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2563

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 21 เมษายน 2563

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • พะยูน
  พะยูน
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication