ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2563
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563
สรุป จากการรวบรวมข้อมูล
          - NOAA เพิ่มระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวเป็นระดับที่ 2 “warning” ทั่วฝั่งทะเลอ่าวไทย และในบางพื้นที่เป็นระดับที่ 3 “alert 3” ส่วนฝั่งทะเลอันดามันยังคงอยู่ในระดับการเตือนที่ 1 “watch”
          - ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลในพื้นที่ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีแนวโน้มลดลง อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม คงที่จากเดือนเมษายน และลดลงอย่างชัดเจนในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
          - พบปะการังมีสีจางลงกระจายตัวในหลายพื้นที่ <1% ซึ่งจัดอยู่ในสภาวะเกณฑ์ปกติ 
          - พบปะการังฟอกขาวเพิ่มมากขึ้นบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระยอง และตราดโดยปะการังมีสีจางลง 5-30% และปะการังฟอกขาว 5-15% 
          - ฝนตกอย่างต่อเนื่องในเกือบทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่ลดต่ำมากในช่วง

ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลและการพยากรณ์การเกิดปะการังฟอกขาว
          สถาบันฯ ยังคงทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลดาวเทียมของ NOAA ผ่านเว็บไซต์ Coral Reef Watch (CRW) ที่มีการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาว (NOAA แบ่งระดับการเตือนเป็น 5 ระดับ: 0-4, ตารางที่ 1) โดยปัจจุบัน ปลายเดือนพฤษภาคม มีการเพิ่มระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวเป็นระดับที่ 2 “warning” ทั่วฝั่งทะเลอ่าวไทย และในบางพื้นที่เป็นระดับที่ 3 “alert 3” ส่วนฝั่งทะเลอันดามันยังคงอยู่ในระดับการเตือนที่ 1 “watch”

การเปลี่ยนแปลงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวของ NOAA ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563
          15 มีนาคม 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” บริเวณตอนใต้ฝั่งทะเลอันดามัน 
          1 เมษายน 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” ในหลายบริเวณ และระดับที่ 2 “warning” ในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
          15 เมษายน 2563 เตือนการเกิดปะการังฟอกขาวในระดับที่ 1 “watch” ในบริเวณกว้างรวมถึงลดระดับการเตือนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมาอยู่ในระดับที่ 1 และยกระดับการเตือนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและอันดามันตอนล่างเป็นระดับที่ 2 “warning” 
          30 เมษายน 2563 NOAA ยังคงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวระดับที่ 1 “watch ในฝั่งทะเลอ่าวไทย และระดับที่ 2 “warning” บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก และ อันดามันตอนเหนือ
          15 พฤษภาคม 2563 NOAA เพิ่มระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวเป็นระดับที่ 2 “warning” ทั่วฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันตอนบน ส่วนอ่าวไทยตอนล่างลดลงระดับลงเป็นระดับที่ 1 “watch”
          ปัจจุบัน 31 พฤษภาคม 2563 NOAA เพิ่มระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวเป็นระดับที่ 2 “warning” ทั่วฝั่งทะเลอ่าวไทย และ ระดับที่ 3 “alert 1” ในบางพื้นที่ ส่วนฝั่งทะเลอันดามันยังคงอยู่ในระดับการเตือนที่ 1 “watch”

          นอกจากนั้น สถาบันฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันจากสถานีติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลชายฝั่งคงที่จากเดือนเมษายน และผ่านช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลสูงสุดไปแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมที่สถานีเกาะมันใน จังหวัดระยอง, เกาะไข่ จังหวัดชุมพร, และแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต อยู่ที่ 31.7°C, 31.2°C, และ 30.9 ตามลำดับ (รูปที่ 2-3)

วิเคราะห์อุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาว
          เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของทะเลฝั่งอันดามันตอนบน พบว่าอุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายเดือนในเดือนพฤษภาคม 30.9°C(สถานีแหลมพันวา) ใกล้เคียงกับปีที่เกิดปะการังฟอกขาวในระดับเล็กน้อย-ปานกลาง(1991,1995,และ1998)(รูปที่ 4) 


          จากข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และการประสานงานข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 43 พื้นที่ แบ่งเป็นฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 31 สถานี ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา ฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 15 สถานี ครอบคลุมจังหวัด พังงา ภูเก็ต และ ตรัง ผลการรวบรวมและติดตามข้อมูลพบว่าปะการังมีสีจางลงในหลายพื้นที่ แต่คิดเป็นร้อยละ <1% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ (รูปที่ 5A) พื้นที่ที่พบปะการังฟอกขาวมากกว่าที่อื่นคือบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก แนวปะการังชายฝั่ง จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี ที่พบปะการังมีสีจางลง 5-30% และปะการังฟอกขาว 5-15% (รูปที่ 5B) การที่เริ่มพบปะการังมีสีจางลงและฟอกขาวในช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการสะสมความร้อนจากที่อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ (เดือนเมษายน)

          ตามการคาดการณ์ของ CRW ยังมีโอกาส 60% ที่ความรุนแรงของปะการังฟอกขาวจะเพิ่มขึ้นช่วงปลายเดือนมิถุนายนบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยและจะคลี่คลายลงในเดือนกรกฎาคม (รูปที่ 1) แต่หากพิจารณาร่วมกับข้อมูลอุณหภูมิน้ำของพื้นที่ในอดีต (รูปที่ 3) และสถานการณ์ปัจจุบันที่มีฝนตกมาก และประเทศได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว และผ่านช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลขึ้นสูงสุดแล้ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่ลดต่ำมากในช่วงกลางวัน จึงอาจส่งผลให้ปะการังที่โผล่พ้นน้ำบริเวณอ่าวไทยยังคงมีการฟอกขาวเพิ่มมากขึ้นได้
นการปฏิบัติงาน
แผนการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ สวพ.

หมายเหตุ * งดออกพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

มาตรการสำหรับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในระดับต่าง ๆ

ตารางที่ 1 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการเกิดปะการังฟอกขาวโดย CRW

 

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงระดับการเตือนการเกิดปะการังฟอกขาวของ NOAA; ระดับที่ 1 (สีเหลือง), ระดับที่ 2 (สีส้ม),
ระดับที่ 3 (สีแดง) ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงปัจจุบันและการคาดการณ์ถึงเดือนมิถุนายน 2563

 

รูปที่ 2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2563

A) เกาะมันใน จ.ระยอง

B) เกาะไข่ จ.ชุมพร

C) แหลมพันวา จ.ภูเก็ต

รูปที่ 3 อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล A) เกาะมันใน จ.ระยอง B) เกาะไข่ จ.ชุมพร C) แหลมพันวา จ.ภูเก็ต

 

รูปที่ 4 เปรียบเทียบอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยรายเดือนสถานีแหลมพันวา จ.ภูเก็ต ที่ความลึกน้ำ 7 เมตร ในปีต่าง ๆ และในปีปัจจุบัน

 
A) แนวปะการังที่มีปะการังสีจางลง <1% - ปะการังเกือบทั้งหมดปกติ แต่พบบางโคโลนีมีสีจางลง

B) ปะการังซีดจางและฟอกขาวบริเวณเกาะมันใน จ.ระยอง

C) ปะการังซีดจางและฟอกขาวบริเวณชายฝั่ง จ.ชุมพร

รูปที่ 5 แนวปะการังช่วงปลายเดือนพฤษภาคม A) ตัวอย่างแนวปะการังในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ยังปกติ พบเพียงบางโคโลนี (<1%)
ที่มีสีจางลง B) ปะการังที่มีสีจางลงและฟอกขาวบริเวณเกาะมันใน จ.ระยอง และ C) ปะการังที่มีสีจางลงและฟอกขาว
บริเวณชายฝั่ง จ.ชุมพร 
 

รูปที่ 5 แผนที่แสดงสถานการณปะการังฟอกขาว ข้อมูลระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 9 พฤษภาคม 2563