ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2561 - 2562
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • 455

การดำเนินงานของกรม ทช.

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันพื้นที่วางไข่ของเต่าดังกล่าว และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด โดยในระยาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเต่าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่
          1. การให้องค์ความรู้ตามหลักวิชาการภัยคุกคามต่างๆที่ทำให้เต่าทะเลสูญพันธุ์ เช่น ภัยคุกคามจากขยะทะเล การก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่ชายหาด การประมง
          2. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
และโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล  ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
          4. จัดทำแนวทางจัดการแหล่งวางไข่เต่าทะเล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับเต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณบริเวณหน้าโรงแรมเขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ทอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชน

รายละเอียดเกี่ยวกับเต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณบริเวณหาดคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า และหาดท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • งูทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง