ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2561 - 2562
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • 228

แม่เต่ามะเฟืองกี่ตัวกันแน่

          จากการตรวจตรวจสอบขนาดรอยของเต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ทั้ง 3 ครั้ง สันนิษฐานว่าเต่าที่ขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 อาจเป็นแม่เต่าตัวเดียวกับที่ขึ้นวางไข่ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เนื่องจากขนาดรอยเดินมีความใกล้เคียงกัน และช่วงการกลับขึ้นวางไข่ยังสอดคล้องกับหลักวิชาการ ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้เคียง 10-15 วัน ทั้งนี้ช่วงเวลาขึ้นวางไข่ครั้งที่ 2 อาจล่าช้าไปจากหลักวิชาการเล็กน้อย ซึ่งอาจเนื่องมาจากการคุกคามของสุนัขจากการขึ้นวางไข่ในครั้งแรก ประกอบกับพายุโซนร้อนปาบึกในช่วงวันที่ 4-6 มกราคม 2562 ที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายหาดทำให้หาดมีความลาดชันเพิ่มขึ้น

ตารางแสดงเปรียบเทียบช่วงเวลา ขนาดของรอยเดิน และสัดส่วนของไข่ปกติต่อไข่ลม

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • งูทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน