ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2561 - 2562
แม่เต่ามะเฟืองกี่ตัวกันแน่

          จากการตรวจตรวจสอบขนาดรอยของเต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ทั้ง 3 ครั้ง สันนิษฐานว่าเต่าที่ขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 อาจเป็นแม่เต่าตัวเดียวกับที่ขึ้นวางไข่ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เนื่องจากขนาดรอยเดินมีความใกล้เคียงกัน และช่วงการกลับขึ้นวางไข่ยังสอดคล้องกับหลักวิชาการ ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้เคียง 10-15 วัน ทั้งนี้ช่วงเวลาขึ้นวางไข่ครั้งที่ 2 อาจล่าช้าไปจากหลักวิชาการเล็กน้อย ซึ่งอาจเนื่องมาจากการคุกคามของสุนัขจากการขึ้นวางไข่ในครั้งแรก ประกอบกับพายุโซนร้อนปาบึกในช่วงวันที่ 4-6 มกราคม 2562 ที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายหาดทำให้หาดมีความลาดชันเพิ่มขึ้น

ตารางแสดงเปรียบเทียบช่วงเวลา ขนาดของรอยเดิน และสัดส่วนของไข่ปกติต่อไข่ลม