ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
 • 22 มกราคม 2563
 • 180

การดำเนินงานของกรม ทช.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันพื้นที่วางไข่ของเต่าดังกล่าว และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด โดยในระยาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเต่าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่

1. การให้องค์ความรู้ตามหลักวิชาการภัยคุกคามต่างๆที่ทำให้เต่าทะเลสูญพันธุ์ เช่น ภัยคุกคามจากขยะทะเล การก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่ชายหาด การประมง
2. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
 และโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล  ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
4. จัดทำแนวทางจัดการแหล่งวางไข่เต่าทะเล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • พะยูน
  พะยูน
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa