ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การดำเนินงานของกรม ทช.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันพื้นที่วางไข่ของเต่าดังกล่าว และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด โดยในระยาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเต่าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่

1. การให้องค์ความรู้ตามหลักวิชาการภัยคุกคามต่างๆที่ทำให้เต่าทะเลสูญพันธุ์ เช่น ภัยคุกคามจากขยะทะเล การก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่ชายหาด การประมง
2. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
 และโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล  ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
4. จัดทำแนวทางจัดการแหล่งวางไข่เต่าทะเล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง