ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

แนวทางการจัดการแหล่งวางไข่เต่าทะเล

1.การลดปัญหาจากการติดเครื่องมือประมง
- ออกมาตรการห้ามเครื่องมือประมงที่เป็นภัยต่อเต่าทะเลในบริเวณทะเลรัศมี 3 ไมล์ทะเลจากแหล่งวางไข่
- เพิ่มประสิทธิภาพการกวดขันให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
- สร้างเครือข่ายชาวประมงเพื่อป้องกันการเครื่องมือประมงผิดกฎหมายและช่วยแจ้งการพบเต่าขึ้นวางไข่แก่เจ้าหน้าที่
- วางปะการังเทียมเพื่อป้องกันอวนลากในพื้นที่แหล่งวางไข่เต่าทะเล
- ชี้แจงแนวเขตอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลให้กับกลุ่มประมงพาณิชย์
- ให้ความรู้อบรม แก่การชาวประมง เน้นเรื่องการปฐมพยาบาล ช่วยชีวิต และแจ้งข้อมูลในการติดเครื่องมือประมง ให้กับหน่วยงาน
- ฟื้นฟูแนวปะการัง พื้นที่เสื่อมโทรมเนื่องจากการทำประมง เช่น เก็บเศษอวนคลุมแนวปะการัง

2. ควบคุมกิจกรรมในทะเลที่รบกวนการวางไข่ของเต่าทะเล
 - เสนอมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่นปิดแหล่งท่องเที่ยวช่วงฤดู  วางไข่ หรือจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้มีปริมาณที่เหมาะสม
- ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว กรณีพบเต่าอย่าทำให้เต่าตกใจหรือตื่นกลัว หรือให้อาหารเต่า
- ควบคุมน้ำเสีย คราบน้ำมัน และขยะที่เกิดจากเรือท่องเที่ยว
- จัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในแหล่งเต่าวางไข่ โดยให้นำมาจัดตั้งเป็นกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเล
- ทำทุ่นจอดเรือ หาที่จอดเรือให้ห่างจากบริเวณแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล
- ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นความสำคัญของเต่าทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- จัดทำมาตรการควบคุมกีฬาทางน้ำ เช่น สกู๊ตเตอร์ ในช่วงฤดูเต่าวางไข่
- ควบคุมการใช้แสงสว่าง เสียงของเรือท่องเที่ยวในเวลากลางคืน

3. ควบคุมกิจกรรมที่ทำลายสภาพธรรมชาติชายหาด
- เสนอให้ชายหาดที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เป็นพื้นที่เปราะบางทางนิเวศวิทยา ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ
-ส่งเสริมให้มีการจัดการดูแลและมีมาตรการที่ชัดเจนในการคุ้มครองสภาพชายหาดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดให้ผิดจากธรรมชาติ ในบริเวณแหล่งวางไข่เต่า
- ควบคุมการใช้แสง สี เสียง บริเวณชายหาด
- กำหนดเวลาห้ามทำกิจกรรมบนหาดทรายในช่วงฤดูวางไข่ของเต่าทะเล สำหรับนักท่องเที่ยว
- ปลูกป่าชายหาดเพื่อพรางแสงจากชายฝั่งที่รบกวนการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่าทะเล
 - การควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาด เช่น เก้าอี้ชายหาด ร่ม ให้กำหนดเวลาตั้งเฉพาะเวลา กลางวัน
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่แหล่งวางไข่ให้ชัดเจนในบริเวณชายหาด
- ห้ามทิ้งขยะและมีมาตรการกำจัดขยะ รวมทั้งให้มีกลไกที่ชัดเจนในการดูแลสภาพชายหาด

4. ควบคุมกิจกรรมบนชายฝั่งที่รบกวนการวางไข่ของเต่าทะเล
- ให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนมีการก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ในบริเวณแหล่งวางไข่เต่าทะเล
- ควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ขยะ โดยใช้มาตรการที่เหมาะสม
- ควบคุมกิจกรรมที่ใช้แสง เสียง ของโรงแรม ร้านอาหาร บ้านเรือนบริเวณชายฝั่งในช่วงฤดูเต่าวางไข่
- ควบคุมกิจกรรมในช่วงฤดูการวางไข่ของเต่า เช่น การจัดงานมหรสพ
- กำหนดระยะถอยร่นเพื่อควบคุมสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง
- จัดกิจกรรมทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร หน่วยงาน และกลุ่มอนุรักษ์ในการดูแลแหล่งวางไข่เต่า
- พัฒนานโยบาย กฎ ระเบียบ ในการจัดการแหล่งวางไข่เต่าทะเลให้มีความชัดเจน
- ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการแหล่งวางไข่เต่าทะเล โดยให้มีเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานท้องถิ่น ประชาชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
- ส่งเสริมให้หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคท้องถิ่น สนับสนุนในด้านงบประมาณเพื่อดำเนินการด้านอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล
- ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเลในพื้นที่
- ฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลในบริเวณแหล่งวางไข่

6. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการมีประสิทธิภาพ
- จัดตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์และเฝ้าระวังแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่
- สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ให้เกิดความรักและหวงแหนเต่าทะเล
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐ และองค์กรอนุรักษ์ที่ทำงานอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล
- ส่งเสริมการบรรจุการอนุรักษ์เต่าทะเลลงในหลักสูตรท้องถิ่น

7. เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง และจัดการรังไข่เต่าการเฝ้าระวังแหล่งวางไข่เต่า
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังให้กับหน่วยงานองค์กรที่รับผิดชอบในพื้นที่แหล่งวางไข่เต่าทะเล
- จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบ ลาดตระเวนนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์
- การวางแผนในการเฝ้าระวัง โดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิชาการมารวมกัน
- จัดเรือตรวจลาดตระเวนชายฝั่งให้ชุมชน
- ในช่วงเต่าขึ้นมาวางไข่ สำรวจก่อนน้ำขึ้นสูงสุด1 ชั่วโมง หรือเวลาที่คาดว่าเต่าจะขึ้นมาวางไข่ เพื่อดูร่องรอยการวางไข่ของเต่าโดยใช้รถเอทีวี
หรือเดินเท้าอย่างสม่ำเสมอ
- การกำหนดจุด ที่ตั้ง
- เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการบริโภคไข่เต่า

การจัดการรังไข่เต่าและไข่เต่า
- มีการจดบันทึกสถิติการวางไข่ ตำแหน่ง ชนิด วันเดือนปี แล้วแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ส่งเสริมให้มีการฟักไข่เต่าทะเลตามธรรมชาติ
- กำหนดสัดส่วนไข่เต่าที่ฟักตามธรรมชาติและส่วนที่นำมาเพาะฟักในบริเวณที่เพาะ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางวิชาการและระดับของภัยคุกคาม
- ย้ายไข่เต่าทะเลมาฟักในกรณีที่รังเต่าทะเลไม่ปลอดภัย โดยใช้หลักวิชาการที่ถูกต้อง
- ให้ความรู้และการจัดการที่ถูกต้องให้แก่ผู้มีรับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายไข่เต่า
- จัดเวรยาม อาสาสมัครเฝ้าหลุมไข่เต่า
- จัดอุปกรณ์ป้องกันหลุมไข่เต่าจากสัตว์
- ลบร่องรอยของเต่าที่ขึ้นมาวางไข่ ในกรณีไม่ทราบระยะเวลาในการวางไข่
- ต้องมีการระมัดระวังเรื่องน้ำฝนที่อาจจะขังหลุมไข่เต่าได้

8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
- ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลต่อสื่อด้านต่างๆทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
- จัดทำหลักสูตรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล และแหล่งวางไข่เต่าทะเลให้มีทิศทางและแนวทางเดียวกัน
- จัดตั้งศูนย์เผยแพร่ความรู้งานอนุรักษ์เต่าทะเลและข้อมูลด้านวิชาการ
- ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญของแหล่งวางไข่ แก่ชาวประมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ขอความร่วมมือภาคเอกชนในงานเผยแพร่อนุรักษ์เต่าทะเลตามศักยภาพของแต่ละหน่วย เช่นพิมพ์ข้อความการอนุรักษ์เต่าทะเลในสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เช่น แสตมป์ สลากกินแบ่ง ห้องสมุดโรงเรียน
- จัดเว็บไซด์และระบบฐานข้อมูลการอนุรักษ์เต่าทะเล
- ผลักดันให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลให้กับโรงเรียนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งวางไข่
- ส่งเสริมให้เต่าทะเลเป็นสัญลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ประจำถิ่น ในพื้นที่แหล่งวางไข่เต่าทะเล เช่น เพลง คำขวัญ ป้ายถนน ถังขยะ ของที่ระลึก

9. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ศึกษาเก็บข้อมูลการวางไข่ของแม่พันธุ์ต่อเนื่องทุกปี เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
- จัดตั้งหน่วยงานกลางสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติเพื่อปรับวิธีการเก็บข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- จัดอบรมชาวบ้านในพื้นที่ให้สามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานได้ และสามารถศึกษาวิจัยด้วยตนเองได้
- ศึกษาแหล่งวางไข่ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ เช่นเครื่องมือประมง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายฝั่ง
- ศึกษาจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล ของอาชีพกลุ่มประมงต่างๆให้ชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการอนุรักษ์
- ศึกษาความสำคัญของการอนุรักษ์เต่าทะเล และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าใจอย่างถูกต้อง
- ติดตามประเมินผล ลูกเต่าที่ปล่อยจากการเพาะเลี้ยง โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อให้ทราบอัตรารอด และการเดินทาง
- สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไมโครชิพGPS เครื่องติดตามเต่าผ่านดาวเทียม
- ศึกษาระบบนิเวศของแหล่งวางไข่ เช่น การเปลี่ยนแปลงของชายหาด และกระแสคลื่น
- เพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะเรื่องโรค
- ศึกษาศึกษาวงจรชีวิต รวมถึงการกินอาหารของเต่าทะเลแต่ละชนิดในแหล่งวางไข่นั้น