ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
 • 22 มกราคม 2563
 • 245

มาตรการดูแลหลุมวางไข่เต่า

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการดำเนินมาตรการระยะต่างๆ เพื่อป้องกันพื้นที่วางไข่ของเต่าดังกล่าว และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. กั้นรั้วรอบหลุมไข่ และจัดเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ โรงเรียน และเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ เฝ้าระวังบริเวณ
หลุมไข่ในช่วงเวลากลางคืน
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนบริเวณชายหาด เพื่อเฝ้าสังเกตแม่เต่าที่อาจกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้ง ในช่วง 10-15 วันหลังจากการขึ้นวางไข่
ครั้งล่าสุด
3. ติดป้ายประกาศเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและลดภัยคุกคาม เกี่ยวกับชนิดของเต่าที่วางไข่ ข้อพึงปฏิบัติที่เหมาสมในการเข้ามาชมหรือ
ถ่ายภาพบริเวณหลุมฟักไข่ ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดแบบ real time รวม 6 ตัว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกล้องตัวที่ 1-5 ใช้ในการเฝ้าสังเกตพื้นที่โดยรอบ เพื่อใช้ในการเฝ้าสังเกตแม่เต่าที่อาจกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งตามรอบพัฒนาการของไข่ที่เหลือในท้องแม่เต่า
  ส่วนกล้องตัวที่ 6 ทั้งใช้เฝ้าสังเกตหลุมไข่ และใช้ติดตามการฟักตัวของลูกเต่า โดยสามารถรับชมผ่าน URL http://loveseaturtle.dmcr.go.th/ (หาดท้ายเหมือง)
และ URL http://loveseaturtle2.dmcr.go.th/ (หาดบ่อดาน)

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะฟักและอนุบาลเต่ามะเฟืองที่เหมาะสม เนื่องจากเต่าดังกล่าวมีจำนวนในธรรมชาติน้อยมาก ประกอบกับการอนุบาลลูกเต่ามะเฟืองในทั่วโลกยังไม่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ตามหลักวิชาการควรให้ไข่เต่าเพาะฟักในพื้นที่เดิมซึ่งมีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และเพื่อให้ลูกเต่าที่ฟักจากไข่สามารถจดจำและสามารถกลับมาวางไข่ในพื้นเดิมตามกระบวนการทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นบริเวณหลุมไข่ เพื่อเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการในอนาคต

นอกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา หน่วยงานราชการ เครือข่ายอาสาสมัคร และผู้ประกอบการในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการวางไข่ และป้องกันพื้นที่วางไข่ของเต่าดังกล่าว เช่น ขอความร่วมมือให้โรงแรมและร้านอาหารในพื้นที่ซึ่งแม่เต่ามีโอกาสวางไข่ ตั้งแต่เขาหลักจนถึงหาดไม้ขาวในบริเวณที่เหมาะสมต่อการวางไข่ของเต่าทะเล ช่วยกันหรี่ไฟริมชายหาด การจัดทีมอาสาสมัครตรวจตราการขึ้นวางไข่ของเต่า การจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล