ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง

มีวัตถุประสงค์
          1. เฝ้าระวัง ป้องกันเหตุที่จะมีผลกระทบต่อการฟักของไข่เต่ามะเฟือง
          2. ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งการขึ้นวางไข่ซ้ำของแม่เต่า และการฟักเป็นตัวของลูกเต่า
          3. การสร้างความตระหนักและร่วมอนุรักษ์เต่ามะเฟือง แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ด้าน
                    1) การจัดเวรยามในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติฯ กองทัพเรือ ฝ่ายปกครอง 
ในพื้นที่ เทศบาล อบต. ชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่
                    2) การติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดแบบ real time รวม 6 ตัว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกล้องตัวที่ 1-5 ใช้ในการเฝ้าสังเกตพื้นที่โดยรอบ เพื่อใช้ในการเฝ้าสังเกตแม่เต่าที่อาจกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งตามรอบพัฒนาการของไข่ที่เหลือในท้องแม่เต่า ส่วนกล้องตัวที่ 6 ทั้งใช้เฝ้าสังเกตหลุมไข่ และใช้ติดตามการฟักตัวของลูกเต่า โดยสามารถรับชมผ่าน URL 
http://loveseaturtle.dmcr.go.th/ (หาดท้ายเหมือง)
และ URL 
http://loveseaturtle2.dmcr.go.th/ (หาดบ่อดาน)