ขนาด
การวางเรือที่ผ่านมา
 • 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • 334

เรือโกลำ-เรือราวี-เรือตะลิบง

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดวางเรือ : -

พื้นที่ดำเนินการจัดวาง : พื้นที่จัดวางอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะยาวาซำบริเวณที่ละติจูด 7 ํ 56.897' องศาเหนือ ลองติจูด 89 ํ46.815' องศาตะวันออก ห่างจากเกาะประมาณ 300 เมตร อยู่ทางด้านทิศใต้ของอ่าวนาง ห่างจากฝั่งประมาณ 12 กิโลเมตร ระดับความลึกของน้ำเฉลี่ยถึงพื้น 20 เมตร ระดับความลึกที่เสากระโดงเรือ 15 เมตร ความขุ่นใสของน้ำมองในทางดิ่งจากเรือประมาณ 8 เมตร และความใสในแนวระนาบที่ระดับตัวเรือ เฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ลักษณะพื้นทะเล เป็นพื้นทรายปนโคลน อัตราการจมตัวของเรือประมาณ 2 ฟุต 

หน่วยงานรับผิดชอบ : -

หน่วยงานร่วม : -

การดำเนินการติดตามผลการวาง : วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
1. สภาพทั่วไปของตัวเรือ
   - เรือโกลำ แนวการตั้งของเรือ หัวเรือหันไปในแนวทิศเหนือขนานกับเกาะยาวาซำ บริเวณหลังคาห้องสะพานเดินเรือ และโครงเหล็กหลังคาเรือบริเวณตัวหลุดออกจากตัวเรือ เนื่องจากขณะจัดวางครั้งแรกเรือคว่ำและสามารถกู้คืนกลับมาตั้งตรง ตัวเรือทั่วไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์
   - เรือราวีแนวการตั้งของหัวเรืออยู่ในแนวทิศเหนือขนานกับเกาะยาวาซำ ตัวเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ แนวการตั้งขอเรือ หัวเรือหันไปในแนวทิศตะวันออกหันออกไปจากเกาะยาวาซำ บริเวณหลังคาห้องสะพานเดินเรือ และโครงหลังคา และสภาพตัวเรือทั่วไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์
   - เรือตะลิบง แนวการตั้งของตัวเรือ หัวเรือหันไปทางด้านทิศใต้หันเข้าไปที่เกาะยาวาซำ บริเวณหลังคาห้องสะพานเดินเรือ และโครงหลังคา และสภาพตัวเรือทั่วไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์
2. การลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง การเข้าไปอาศัยของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิต บริเวณตัวเรือทุกลำ จากการสำรวจพบว่า ยังไม่มีตัวอ่อนของปะการังลงเกาะ เนื่องจากเป็นระยะแรกซึ่งมีระยะเวลาในการจัดวางเพียงหนึ่งเดือน แต่พบว่าเริ่มมีฝูงปลากลางน้ำและปลาผิวน้ำนานาชนิดจำนวนมาก เข้าไปอาศัยว่ายไปมาทั้งในบริเวณตัวเรือ รอบตัวเรือทั้งด้านบนและด้านข้าง ลักษณะเป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาแป้น ปลาข้างไฝ ปลากระตัก ปลาสลิด เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่วนปูและสัตว์น้ำอื่นๆ ยังไม่พบ บริเวณพื้นผิวตัวเรือโครงหลังคา เริ่มมีสัตว์น้ำเกาะติด เช่น เพรียง หอยขนาดเล็ก ลงเกาะบางส่วนและคาดว่าจะมีจำนวนมากในอนาคต
3. การเข้าไปใช้ประโยชน์ วันที่ทำการสำรวจพบเรือท่องเที่ยวดำน้ำลึก ขนาดกลางและเรือสปีดโบ๊ท พานักท่องเที่ยวไปดำดูเรือจำนวน 2 ลำ มีนักดำน้ำประมาณ 15 คน เป็นเรือที่ไปจากอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ จากการสอบถามผู้ประกอบการเรือดำน้ำ พบว่าจะมีเรือพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำไม่มากนัก เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูมรสุมคลื่นลมแรง และยังขาดการประชาสัมพันธ์ จะมีเป็นบางวันที่มีเรือพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำประมาณ 1-2 ลำนักดำน้ำ 5-10 คน โดยคาดว่าในช่วงเปิดฤดูท่องเที่ยวในฤดูกาลต่อไปช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน จะมีเรือพานักดำน้ำไปมากขึ้น ส่วนการทำประมง มีเรือหางยาวของประมงพื้นบ้านในพื้นที่ไปตกปลาในบริเวณใกล้กับที่จัดวางเรือ ในช่วงที่ทำการสำรวจมีประมาณ 3 ลำ และจากการสอบถามเรือประมงที่อยู่ในพื้นที่ พบว่าเริ่มมีเรือประมงพื้นบ้าน เรือหางยาวไปตกปลาบริเวณใกล้เคียงที่จัดวางเรือประมาณ 1-2 ลำ เนื่องจากอยู่ในที่กำบังคลื่นลมและอยู่ไม่ไกลจากฝั่งมากนัก เรือประมงสามารถเดินทางไปกลับได้เนื่องจากพื้นที่จัดวางเรืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี มีการผ่อนปรนให้สามารถทำการประมงพื้นบ้านได้

ผังการจัดวางเรือทั้งสามลำ

เรือราวี

เรือโกลำ บริเวณหลังคาห้องสะพานเดินเรือ และโครงเหล็กหลังคาเรือบริเวณ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin