ขนาด
การวางเรือที่ผ่านมา

เรือ ต.11

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดวางเรือ : ดำเนินการจัดวางเรือ ต.11 ลงสู้ใต้ท้องทะเล ณ ทะเลบริเวณเกาะคลุ้ม อำเภอเกาะช้างใต้ จังหวัดตราด และเวลา 14.00 น. – 16.30 น. จัดกิจกรiมประชาสัมพันธ์ การจัดวางเรือ ณ บริเวณชายหาดราชการุณย์ สภากาชาดไทย อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

พื้นที่ดำเนินการจัดวาง : บริเวณเกาะคลุ้ม อำเภอเกาะช้างใต้ จังหวัดตราด ที่พิกัด 11° 54.4507'  N 102° 19.0820' E

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานร่วม : กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า ประชาชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สมาคมประมง และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตราด

การดำเนินการติดตามผลการวาง : -

t11

เรือ ต.11