ขนาด
การวางเรือที่ผ่านมา
 • 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • 241

เรือพระทอง

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดวางเรือ : วันที่ 14 มีนาคม 2557 ในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. มีพิธีการจัดวางเรือลงสู่ใต้ทะเล เวลา 14.00 น. และมีพิธีการเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดวางเรือ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือ บ้านทุ่งละออง

พื้นที่ดำเนินการจัดวาง : บริเวณทะเลด้านตะวันตกของเกาะพระทอง ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ที่ละติจูด 9° 6´ 52.10” เหนือ ลองจิจูด 98° 10´ 23.30” ตะวันออก ห่างฝั่งเกาะพระทองประมาณ 5 กิโลเมตร ระดับความลึกน้ำที่พื้นทะเล 27 เมตร ระดับความลึกจากผิวน้ำถึงตัวเรือประมาณ 21 เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วยงานร่วม : จังหวัดพังงา กองทัพเรือ มูลนิธิรักษ์พังงา ประชาชนในพื้นที่อำเภอคุระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพังงา

การดำเนินการติดตามผลการวาง : 14 มีนาคม 2557 ลักษณะและสภาพทั่วไปของเรือพระทอง ตัวเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ ลักษณะเรืออยู่ในสภาพนอนตะแคงระนาบกับพื้น หัวเรือหันไปทางด้านทิศตะวันตก เสากระโดงเรือถูกตัดออกเพื่อนำไปทำพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เรือพระทองบนเกาะพระทอง

เรือพระทอง

p2

ภาพใต้น้ำหลังการจัดวางเรือพระทอง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล