ขนาด
การวางเรือที่ผ่านมา
 • 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • 31,746

เรือ ต.13

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดวางเรือ : เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. พิธีการเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดวางเรือ ต.13 ณ บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมลาฟลอร่า เขาหลัก 10.00 น พิธีการขั้นตอนในการจัดวางเรือบนเรือหลวงปัตตานี

พื้นที่ดำเนินการจัดวาง : บริเวณทะเลตะวันตกของอ่าวเขาหลัก ห่างจากฝั่งเขาหลักประมาณ 8.5 กิโลเมตร พื้นที่เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ละติจูด (เหนือ) 8° 38´ 32.80” N ลองจิจูด (ตะวันออก) 98° 11´ 58.00” E

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับจังหวัดพังงา กองทัพเรือ เทศบาลคึกคัก

หน่วยงานร่วม : หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพังงา ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาหลัก

การดำเนินการติดตามผลการวาง : วันที่สำรวจ 23 มีนาคม 2557 พื้นที่จัดวางอยู่บริเวณทะเลด้านตะวันตกของอ่าวเขาหลัก พื้นที่เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ละติจูด (เหนือ) 8° 38´ 32.80” N ลองจิจูด (ตะวันออก) 98° 11´ 58.00” E ห่างจากฝั่งประมาณ 8.5 กิโลเมตร ระดับความลึกของน้ำเฉลี่ยถึงพื้น 25 เมตร ความขุ่นใสของน้ำมองในทางดิ่งจากผิวน้ำถึงตัวเรือประมาณ 10 เมตร และความใสในแนวระนาบที่ระดับตัวเรือ เฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ลักษณะพื้นทะเลเป็นพื้นทราย อัตราการจมตัวของเรือประมาณ 2 ฟุต สภาพทั่วไปของตัวเรือ ตัวเรือทั่วไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตั้งตรงหัวเรือหันไปทางด้านทิศใต้ของหาดเขาหลัก

เรือ ต.13

ภาพใต้น้ำหลังการจัดวาง เรือ ต.13

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล