ขนาด
การวางเรือที่ผ่านมา
เรือ ต.13

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดวางเรือ : เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. พิธีการเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดวางเรือ ต.13 ณ บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมลาฟลอร่า เขาหลัก 10.00 น พิธีการขั้นตอนในการจัดวางเรือบนเรือหลวงปัตตานี

พื้นที่ดำเนินการจัดวาง : บริเวณทะเลตะวันตกของอ่าวเขาหลัก ห่างจากฝั่งเขาหลักประมาณ 8.5 กิโลเมตร พื้นที่เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ละติจูด (เหนือ) 8° 38´ 32.80” N ลองจิจูด (ตะวันออก) 98° 11´ 58.00” E

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับจังหวัดพังงา กองทัพเรือ เทศบาลคึกคัก

หน่วยงานร่วม : หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพังงา ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาหลัก

การดำเนินการติดตามผลการวาง : วันที่สำรวจ 23 มีนาคม 2557 พื้นที่จัดวางอยู่บริเวณทะเลด้านตะวันตกของอ่าวเขาหลัก พื้นที่เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ละติจูด (เหนือ) 8° 38´ 32.80” N ลองจิจูด (ตะวันออก) 98° 11´ 58.00” E ห่างจากฝั่งประมาณ 8.5 กิโลเมตร ระดับความลึกของน้ำเฉลี่ยถึงพื้น 25 เมตร ความขุ่นใสของน้ำมองในทางดิ่งจากผิวน้ำถึงตัวเรือประมาณ 10 เมตร และความใสในแนวระนาบที่ระดับตัวเรือ เฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ลักษณะพื้นทะเลเป็นพื้นทราย อัตราการจมตัวของเรือประมาณ 2 ฟุต สภาพทั่วไปของตัวเรือ ตัวเรือทั่วไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตั้งตรงหัวเรือหันไปทางด้านทิศใต้ของหาดเขาหลัก

เรือ ต.13

ภาพใต้น้ำหลังการจัดวาง เรือ ต.13