ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
 • 27 พฤษภาคม 2562
 • 1,574

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

          ในปี 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัย และนักดำน้ำอาสาสมัคร ได้ดำเนินการสำรวจและรายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในระหว่างตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 129 จุด (ฝั่งทะเลอันดามัน 51 จุด และฝั่งทะเลอ่าวไทย 78 จุด) ผลแสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงสถานีที่มีการสำรวจและรายงานทั้งหมด (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - วันที่ 26 พฤษภาคม 2562)

ตารางที่ 2 แสดงเฉพาะสถานีที่มีการสำรวจใหม่ (หลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 )

ตารางที่ 3 แสดงเฉพาะสถานีที่มีการสำรวจซ้ำ

สรุปสถานการณ์ปะการังฟอกขาว
          จากการรวบรวมข้อมูลปะการังฟอกขาวน่านน้ำไทยทั้งหมด 129 สถานี พบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในระดับปะการังเริ่มฟอกขาว (สีซีด) ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย แม้สถานีที่มีการสำรวจใหม่ (หลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2562) จำนวน 6 สถานี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการฟอกขาว 5-25% (จุดสีเหลืองในแผนที่) และมีบางสถานี เช่น หินอ่างวัง (ด้านเหนือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแนวปะการังน้ำตื้นก็ไม่พบการฟอกขาวของปะการังแต่อย่างใด รวมถึงสถานีที่มีการสำรวจซ้ำก็มีแนวโน้มดีขึ้น

          จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ว่าการฟอกขาวในปีนี้ถือว่าไม่รุนแรง โดยพื้นที่ที่ยังต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าปะการังจะมีการฟื้นตัวหรือตายไปบ้างหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่มีการพบการฟอกขาวตั้งแต่ระดับปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เช่น เกาะแสมสาร (จ. ชลบุรี) หมู่เกาะมัน (จ. ระยอง) หาดเจ้าหลาว (จ. จันทบุรี) หมู่เกาะรัง และเกาะกูด (จ. ตราด) และในฝั่งทะเลอันดามัน เช่น หมู่เกาะกำ เกาะพะยาม (จ. ระนอง) หาดไนยาง (จ. ภูเก็ต) และเกาะปู (จ. กระบี่)

          นอกจากนี้ จากติดตามสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเล โดยใช้ข้อมูลของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) รวมทั้งจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง พบว่าพบอุณหภูมิน้ำทะเลตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มลดลงอย่างเนื่อง และลดต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤตที่กระตุ้นการฟอกขาว (ประมาณ 30.5 - 31 องศา) แล้ว ซึ่งจะทำให้ปะการังหยุดการฟอกขาว แล้วค่อย ๆ เริ่มมีการฟื้นตัว การลดลงของอุณหภูมิน้ำทะเลเป็นผลจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือการเข้าสู่ฤดูฝนจึงทำให้มีเมฆปกคลุมท้องฟ้า และฝนตกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถานการณ์ปะการังฟอกขาวต่อจากนี้ไปจึงไม่น่าเป็นห่วงมากนัก อย่างไรก็ตามยังต้องมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2562

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว