ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
 • 27 พฤษภาคม 2562
 • 1,577

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

          ในปี 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัย และนักดำน้ำอาสาสมัคร ได้ดำเนินการสำรวจและรายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในระหว่างตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 129 จุด (ฝั่งทะเลอันดามัน 51 จุด และฝั่งทะเลอ่าวไทย 78 จุด) ผลแสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงสถานีที่มีการสำรวจและรายงานทั้งหมด (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - วันที่ 26 พฤษภาคม 2562)

ตารางที่ 2 แสดงเฉพาะสถานีที่มีการสำรวจใหม่ (หลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 )

ตารางที่ 3 แสดงเฉพาะสถานีที่มีการสำรวจซ้ำ

สรุปสถานการณ์ปะการังฟอกขาว
          จากการรวบรวมข้อมูลปะการังฟอกขาวน่านน้ำไทยทั้งหมด 129 สถานี พบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในระดับปะการังเริ่มฟอกขาว (สีซีด) ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย แม้สถานีที่มีการสำรวจใหม่ (หลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2562) จำนวน 6 สถานี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการฟอกขาว 5-25% (จุดสีเหลืองในแผนที่) และมีบางสถานี เช่น หินอ่างวัง (ด้านเหนือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแนวปะการังน้ำตื้นก็ไม่พบการฟอกขาวของปะการังแต่อย่างใด รวมถึงสถานีที่มีการสำรวจซ้ำก็มีแนวโน้มดีขึ้น

          จากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ว่าการฟอกขาวในปีนี้ถือว่าไม่รุนแรง โดยพื้นที่ที่ยังต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าปะการังจะมีการฟื้นตัวหรือตายไปบ้างหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่มีการพบการฟอกขาวตั้งแต่ระดับปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เช่น เกาะแสมสาร (จ. ชลบุรี) หมู่เกาะมัน (จ. ระยอง) หาดเจ้าหลาว (จ. จันทบุรี) หมู่เกาะรัง และเกาะกูด (จ. ตราด) และในฝั่งทะเลอันดามัน เช่น หมู่เกาะกำ เกาะพะยาม (จ. ระนอง) หาดไนยาง (จ. ภูเก็ต) และเกาะปู (จ. กระบี่)

          นอกจากนี้ จากติดตามสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเล โดยใช้ข้อมูลของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) รวมทั้งจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง พบว่าพบอุณหภูมิน้ำทะเลตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มลดลงอย่างเนื่อง และลดต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤตที่กระตุ้นการฟอกขาว (ประมาณ 30.5 - 31 องศา) แล้ว ซึ่งจะทำให้ปะการังหยุดการฟอกขาว แล้วค่อย ๆ เริ่มมีการฟื้นตัว การลดลงของอุณหภูมิน้ำทะเลเป็นผลจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือการเข้าสู่ฤดูฝนจึงทำให้มีเมฆปกคลุมท้องฟ้า และฝนตกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถานการณ์ปะการังฟอกขาวต่อจากนี้ไปจึงไม่น่าเป็นห่วงมากนัก อย่างไรก็ตามยังต้องมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2562

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife