ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

          สถานการณ์ปะการังฟอกขาวปรับลดระดับลงมาอยู่ในสถานะเฝ้ามองและติดตามใกล้ชิด ทั้งนี้อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสืบเนื่องจากการเข้ามาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำและลดระดับความร้อนที่ผิวน้ำทะเลที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน เช่นเดียวกันกับอ่าวไทยที่อุณหภูมิมีการลดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลน่าจะปรับเข้าสู่ระดับที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของแนวปะการังในสัปดาห์ต่อไป

          อุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันมีแนวโน้มเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏการณ์ MJO (แนวปะทะของมวลอากาศเย็นและอากาศที่อุ่นที่มีวัฏจักรการเกิดอยู่ที่ 30-60วัน) เคลื่อนตัวออกจากอ่าวเบงกอลเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา กอปรกับการเข้ามาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งทำให้ SST ในอ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน รวมทั้งอ่าวไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏลมตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันตลอกทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวน่าจะเอื้อต่อการฟื้นตัวของแนวปะการังต่อไป

การติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลปี 2562 
ที่มาข้อมูลจาก National Oceanic and Atmospheric Administrator (NOAA) และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562