ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562

          สถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลปัจจุบันบ่งบอกว่าสถานการณ์ปะการังฟอกขาวอยู่ในสถานะต้องเฝ้ามองและติดตามใกล้ชิด ข้อมูลยังไม่บ่งชี้ว่ามีการเกิดการฟอกขาวและจากการสำรวจปะการังไม่พบการฟอกขาวในช่วงนี้เช่นกัน

          การใช้ข้อมูลอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในการติดตามการเกิดปะการังฟอกขาว พบว่าวันที่19 เมษายน 2562 สถานะการณ์การเกิดปะการังฟอกขาวพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในระดับที่ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด โดยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ AVHRR แสดงค่าปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30.0-31.0°C และพบมีค่าสูงกว่าเล็กน้อยในบางพื้นที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่พบในปีที่เกิดปะการังฟอกขาว (2553) ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 30.5°C ถึงมากกว่า 31.0°C ครอบคลุมเป็นพื้นที่กว้าง จากการตรวจวัดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (ทุก ๆ 20 นาที) ในพื้นที่ทะเลอันดามันพบค่าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่า 30.5°C เป็นพื้นที่กว้าง ในขณะที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีค่าการเปลี่ยนแปลงในรอบวันอยู่ที่ประมาณ 30.5 - >31.0°C เล็กน้อย (รายงานสถานการณ์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2562)

 

การติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลปี 2562
ที่มาข้อมูลจาก National Oceanic and Atmospheric Administrator (NOAA) และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 23 เมษายน 2562