ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
ประจำวันที่ 16 เมษายน 2562

          จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดปะการังฟอกเป็นพื้นที่กว้างได้นั้น NOAA (Coral Reef Watch) จึงได้ใช้ค่าSST มาเป็นปัจจัยในการติดตามปะการังฟอกขาว และจากรายงานของ NOAA พบสถานะการเกิดปะการรังฟอกขาวในช่วงกลางเดือนเมษายน 2562 ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในระดับเฝ้ามองและเตือนระวังการเกิดปะการังฟอกขาว ประกอบกับข้อมูล SSTจากดาวเทียม AVSRR ของ NOAA ในกลางเดือนเมษายน 2562 นั้นพบว่ามี่ค่า SST ทั้งในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีค่าที่พบส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30.0 -31.0 เซลเซียส เมื่อเทียบกับค่า SST ที่พบในปีที่เกิดปะการังฟอกขาว (2553) ในช่วงเวลาเดียวกันในชายฝั่งทะเลอันดามันมีค่า SST ประมาณ 30.5 ถึงมากกว่า 31 ครอบคลุมเป็นพื้นที่กว้าง และจากข้อมูล SST ที่มีการตรวจวัดทุก ๆ 20 นาที ในพื้นที่อันดามันตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนประมาณกลางเมษายน 2562 พบว่าค่า SST มีค่าสูงกว่า 30 เซลเซียสเล็กน้อย จากสถานะการณ์ SSTปัจจุบันทั้งในระดับภูมิภาคและน่านน้ำไทยพบว่ายังมีค่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าความเสี่ยงที่จะเกิดปะการังฟอกขาว (ประมาณมากกว่า 31เซลเซียสต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์) และจากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่มีรายงานการพบปะการังฟอกขาว

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 23 เมษายน 2562