สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน จ.พัทลุง

ข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน จ.พัทลุง

*** ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลแและชายฝั่งจังหวัดพัทลุง

ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
วันที่ : 11 ธันวาคม 2561