ขนาด
ชนิดปะการัง

Family Pocilloporidae

กลุ่มปะการังมาดราซีส


กลุ่มปะการังดอกกะหล่ํา (ชาวเล เรียก “ปะการังแมว”)


กลุ่มปะการังปลายเข็ม 


กลุ่มปะการังเกล็ดคว่ํา