ขนาด
สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน จ.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน จ.กรุงเทพมหานคร

*** ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลแและชายฝั่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
วันที่ : 11 ธันวาคม 2561