สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.ตรัง

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.ตรัง

ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561