สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.พังงา

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.พังงา

ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลบางนายสี อำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลนาเตย อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561