ขนาด
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.ระนอง
สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.ระนอง

ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560

ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560

ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560

ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560

ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560

ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560

ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561