สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.นราธิวาส

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.นราธิวาส

ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560

ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560

ตำบลไพรววัน อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560

ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560

ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561