สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.ปัตตานี

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.ปัตตานี

ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลบานา อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลปานาเระ อำเภอปานาเระ
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลบ้านกลาง อำเภอปานาเระ
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปานาเระ
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561