สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.นครศรีธรรมราช

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลขนอม อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลสิชล อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลปากพูน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลปากนคร อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561