สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.สุราษฎร์ธานี

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.สุราษฎร์ธานี

ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลลีเด็ด อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561