สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.ชุมพร

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.ชุมพร

ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลชุมโคร อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

หาดตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลปากแพรก อำเภอสวี
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลด่านสวี อำเภอสวี
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลท่าหิน อำเภอสวี
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลละแม อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ตำบลสวนแตง อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561