สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561