สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.เพชรบุรี

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.เพชรบุรี

ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลปีกเตียน อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561