สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.สมุทรสงคราม

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.สมุทรสารคร

ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2560

ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2560

ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2560

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561