ขนาด
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.สมุทรสารคร

ตำบลนาโคก อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560

ตำบลกาหลง อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560

ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560

ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560

ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560

ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560

ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560

ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561