สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.กรุงเทพมหานคร

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.กรุงเทพมหานคร

แขวงท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561