สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.สมุทรปราการ

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.สมุทรปราการ

ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560

ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560

ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560

ตำบลเทศบาลบางปู อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560

ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 256