สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.ฉะเชิงเทรา

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.ฉะเชิงเทรา

ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561