ขนาด
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.ระยอง

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.ระยอง

ตำบลเพลา อำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลตะพง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลเพ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลแกลง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลซากพง อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ตำบลพังราด อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561