ขนาด
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.จันทบุรี
สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.จันทบุรี

ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560

ตำบลบางชัน อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561